7 Kelly Street Scone – daytime

28012021 7 Kelly Street Scone